stamineal

NEDÝR?

Önce "nedir" diye sorar insan. Öðrenmeye baþladýkça daha keyifli hale gelmeye baþlar yaþamak. Daha çok þey öðrendikçe daha çok sorumluluk yükleniriz. Önceleri keyifli olan öðrenme dürtüsü, zamanla mecburiyet halini alýr. Her gün birazdaha fazla öðrenir, birazdaha fazla merak ederiz. Ne güdüsel merak duygusu terkeder zihnimizi, ne de "nedir" diye soracak þeyler tükenir. Bu girdap sürer gider.

Nedirki.com'da, iþte bu sýnýrsýz bilgi ve sýnýrsýz merak arasýnda bir köprüdür. Buyrun, karþýya geçin ve öðrenin.

Müttaki Nedir

Genel Kültür

Müttaki kavramý genellikle dini metinlerde, Kuran'ý Kerim'de ve hadislerde geçer. Arapça'nýn tabiatý gereði kavramlarýn edebi kullanýmý durumunda pek çok mefhumu karþýlamasý münasebetiyle farklý anlamlarda mülahaza edilseler de referans almamýz gereken deðer salt anlamý olmalýdýr. Müttaki, Arapça'da

04 Kasým 2018 Anonim Devamýný Oku

Cloud Nedir

Teknoloji

Cloud, son yýllarda öne çýkan yeni nesil bir sunucu teknolojisidir. 2005'den günümüze kadar kademe kademe büyüyerek geliþen sanallaþtýrma teknolojisi, pek çok handikap ve sorunla karþý karþýya kaldý. Önce iþletim sistemi uyumluluklarý, ardýndan performans kayýplarý ve risk yönetimi (çökme, yedek alm

15 Mayýs 2016 Anonim Devamýný Oku

Erken Rezervasyon Nedir

Ekonomi

Yaz ayý yaklaþtýkça, tüm yýlýn yorgunluðunun atýlacaðý tatil planlamasý yapýlmaya baþlandý. Öyle ki bu planlamanýn en önemli aþamasýna erken rezervasyon iþlemi giriyor. Erken rezervasyon, tatil planý yapan kiþilerin seçecekleri otele, gidecekleri tarihten çok önce yer ayýrtmasýdýr. Yaz ayýný maddi

28 Nisan 2016 Anonim 609-309-7319

Kýbrýs Nedir

Siyasi

Dünyada Sicilya adasýndan ve Sardunya adasýndan sonra üçüncü büyük ada olan Kýbrýs, Türkiye’nin güneyinde yer almaktadýr. Özel üniversiteleri, lüks otelleri ve tarihi mekânlarýyla adýndan sýkça söz ettirmektedir. Siyasi alanda Dünya üzerinden bir tek Türkiye tarafýndan kabul edilmektedir. Ancak yerl

27 Nisan 2016 Anonim 307-204-9717

Otel Nedir

2189285545

Otel, insanlarýn konaklama amacýyla belli ücretler ödeyerek kaldýklarý mekânlara verilen isimdir. Ýnsanlar barýnma ihtiyaçlarýný karþýladýklarý gibi yeme, içme ihtiyaçlarýný da otellerden karþýlamaktadýr. Peki, insanlar evleri varken neden otellerde kalma gereksinimi duyarlar? Bir þehirden bir þehr

27 Nisan 2016 Anonim 7187334931
2037948765
woodwright Hakkýmýzda Popüler 701-451-9319 Freudianism Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadýr. Ýçerdiði bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüþ kanaatlerden oluþur. Belirtilen içerikler çoðunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algýlar nispetinde farklýlýklar gösterebilmektedir.
(909) 889-2071